Betyder derivat
Vad betyder derivat? Här finner du 38 definitioner av derivat. Du kan även lägga till betydelsen av derivat själv

1

1   0

derivat


kemiskt ämne härlett från ett annat ämne; antingen ett ämne som bildas ur ett annat ämne, eller ett ämne som till sin kemiska struktur teoretiskt kan bildas ur ett annat ämne | :''Etanol är [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

derivat


En gemensam benämning på värdepapper, t ex optioner, vars värde påverkas av värdet på t ex aktier. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar i framtiden, och utgör ett slags [..]
Källa: riksbank.se

3

0   0

derivat


Ett derivat är en kemisk förening som bildats ur en moderförening som genomgått en liten förändring. Läkemedel bryts ofta ner i kroppen, i flera steg, genom bildning av olika derivat.
Källa: fass.se

4

0   0

derivat


Se nedan.
Källa: finansportalen.se

5

0   0

derivat


Ett finansiellt instrument som innebär överenskommelser om förpliktelser vid en given framtida tidpunkt. Värdet på ett derivat är kopplat till en underliggande tillgång. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer och swappar.
Källa: fi.se

6

0   0

derivat


Riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper, exempelvis optioner och terminer.
Källa: fondkollen.se

7

0   0

derivat


Samlingsnamnet för värdepapper vars värde bestäms av en annan underliggande vara. Exempel på derivat är optioner och terminer.
Källa: www-1.danicapension.se

8

0   0

derivat


Er et verdipapir avledet av et annet verdipapir. Avkastningen er også avledet av det underliggende verdipapiret. Eksempel: Opsjon på en aksje hvor avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning [..]
Källa: aksjebloggen.com

9

0   0

derivat


Ett instrument vars värde baserar sig på värdet eller priset på en underliggande tillgång, t.ex. aktier, index, valutor, råvaror eller rättigheter. Derivatinstrument används såväl för att minska eller motverka existerande risker som för att ta risker. Det är fråga om ett kontrakt där parterna gör upp om t.ex. en framtida finansiell [..]
Källa: euro.fi

10

0   0

derivat


Kemisk förening som kan härledas ur eller framställas från en annan given kemisk förening.
Källa: kemi.se

11

0   0

derivat


Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures. Mer om hande [..]
Källa: lederkilden.no

12

0   0

derivat


För ekonomiska derivat, se derivatinstrument.Derivat i allmän mening är något som är bildat eller härlett ur något annat. Inom kemin är derivat ett ämne som bildas ur ett annat, eller som ka [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

derivat


Derivatinstrument är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten är optioner, terminer, warranter och swappar. Kännetecknande för finansiella derivat är att de är koppl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

derivat


För ekonomiska derivat, se derivatinstrument.Derivat i allmän mening är något som är bildat eller härlett ur något annat. Inom kemin är derivat ett ämne som bildas ur ett annat, eller som ka [..]
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   0

derivat


1: Kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er). 2: Gemensam benämning på värdepapper, till exempel optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, till exempel aktier.
Källa: skolwebben.org

16

0   0

derivat


Kemisk förening som erhållits ur annan förening
Källa: nyteknik.se

17

0   0

derivat


Penning- och kapitalmarknadsinstrument baserade på värdepapper, till exempel aktier eller aktieindex (OMX-optioner). Olika slag av derivatinstrument är exempelvis terminer och optioner.
Källa: avanza.se

18

0   0

derivat


kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er)
Källa: handboken.medibas.se

19

0   0

derivat


Ett Derivat är ett finansiellt instrument vars värde härleds från värdet av en eller flera Underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor, obligationer, råvaror eller index.
Källa: fondhandlarna.se

20

0   0

derivat


Derivat är samlingsnamnet för ett avtal att i en framtid köpa eller sälja aktier, spannmål, valutor eller annat. Derivat finns i två vanliga varianter: Optioner som innebär rätt att köpa/säl [..]
Källa: ekonomikurser.se

21

0   0

derivat


Ordklass substantiv ● viss, i huvudsak organisk, kemisk förening, som härletts ur vissa grundföreningar ● en sorts värdepapper som ger innehavaren rätt eller skyldighet att köpa en aktiepost [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

22

0   0

derivat


Derivatinstrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande tillgång. Exempel på derivat är optioner, terminer och swappar.
Källa: dokumera.se

23

0   0

derivat


Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. Optioner, terminer och warrants är exempel på derivat.
Källa: svaronline.se

24

0   0

derivat


Se nedan.
Källa: svaronline.se

25

0   0

derivat


Ett finansiellt instrument vars värdeutveckling kan härledas till en viss underliggande tillgång och som innebär rättigheten eller skyldigheten att köpa eller sälja tillgången.
Källa: brummer.se

26

0   0

derivat


Ett derivat är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. Typiskt för ett derivat är att värdet på derivatet är kopplat till någon underliggande tillgång som t.ex. aktier, valutor, räntor eller råvaror och att derivatet också definieras av bestämda framtida händelser eller tidpserioder.
Källa: hedgefond.nu

27

0   0

derivat


Form av värdepapper som har en underliggande tillgång till exempel en aktie, råvara eller ett index. Exempel på derivat är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar.
Källa: private-banking.nu

28

0   0

derivat


Ett Derivat är ett finansiellt instrument vars värde härleds från värdet av en eller flera Underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor, obligationer, råvaror eller index.
Källa: struktureradeprodukter.com

29

0   0

derivat


Ett samlingsnamn för ett flertal olika instrument. Ett derivatinstruments värde är kopplat till värdet av ett underliggande instrument. Terminer avseende statsobligationer är ett exempel på derivat med statsobligationer som underliggande instrument.
Källa: ap4.se

30

0   0

derivat


Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures. Mer om hande [..]
Källa: lederkilden.no

31

0   0

derivat


Er et verdipapir avledet av et annet verdipapir. Avkastningen er også avledet av det underliggende verdipapiret. Eksempel: Opsjon på en aksje hvor avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning [..]
Källa: aksjebloggen.com

32

0   0

derivat


Finansiella instrument vars pris bestäms av underliggande värde. Som derivat brukar man bland annat räkna optioner, terminer och swappar. Värdet av ett derivat beror bland annat på förändringar i det underliggande värdet.
Källa: ap3.se

33

0   0

derivat


Ett finansiellt instrument där värdet baseras på underliggande varor, värdepapper, eget kapital index eller skuldinstrument. Används vanligast för att utbyta en stigande avkastning f [..]
Källa: ravaror.se

34

0   0

derivat


Derivat kan vara som option. Det är säkerhet som kommer från en annan säkerhet. Ett derivat vinst eller förlust även härledas underliggande säkerhet.
Källa: forexvalutahandel.com

35

0   0

derivat


Derivat" är ett samlingsnamn för alla värdepapper vars värde påverkas av värdet på ett annat (underliggande) värdepapper. Ett exempel: En aktieköpoption ger rätt, men inte skyldighet, att köpa en aktie till ett visst pris. Om aktien stiger i värde så stiger även optionen i värde. Olika typer av derivat är bland annat optioner, [..]
Källa: ap7new.episerverhosting.com

36

0   0

derivat


Finansiellt instrument vars värde baseras på värdet av underliggande tillgångar, t.ex. värdepapper, index, valuta, råvara eller rättighet. Exempel på derivat är optioner, futurer och terminer [..]
Källa: treasuryfinland.fi

37

0   0

derivat


Ett samlingsnamn för ett flertal olika instrument. Ett derivatinstruments värde är kopplat till värdet av ett underliggande instrument. Terminer avseende statsobligationer är ett exempel på derivat med statsobligationer som underliggande instrument.
Källa: ap4-2.oxpmedia.se

38

0   0

derivat


Ett värdepapper som är föremål för handel och vars värde baserar sig på värdet på ett annat objekt, till exampel aktie, masskuldebrev, råvara eller index.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi

Lägg till betydelsen av derivat
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< vila zegarek >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse