alstra.se

Website:https://www.alstra.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner11
Karma:-6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (17)

1

1   1

bakgrundsfråga


Med hjälp av bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, inkomst, utbildning, geografisk hemvist med mera kan du senare bryta ned resultatet av undersökningen och hitta samband, skapa förståelse för ett resultat osv.
Källa: alstra.se

2

1   2

korstabulering


Korstabulering innebär att du kan analysera enskilda grupper beroende på hur de har svarat – eller inte svarat. Du kan exempelvis titta närmare på resultatet för de som bor i en storstad, är kvinnor eller ser på en viss TV-kanal. Korstabulering gör det enklare att se samband och att analysera på mikronivå.
Källa: alstra.se

3

1   1

svarsfrekvens


Med svarsfrekvens avses antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar. De ej erhållna svaren kallas bortfall.
Källa: alstra.se

4

1   1

validitet


Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Det kan verka självklart men det är inte alltid så lätt att uppnå hög validitet. Om man mäter fötterna på ett stort antal individer för att mäta hur snabbt de springer kan undersökningen ha en utmärkt reliabilitet. Om mätinstrumenten är perfe [..]
Källa: alstra.se

5

0   1

bortfall


Bortfall avser de intervjupersoner som inte svarar, exempelvis för att de inte vill eller inte är hemma. Bortfallet anges ofta i procent. Ju större bortfall, desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet.
Källa: alstra.se

6

0   1

filterfråga/villkor


Filterfrågor används för att leda respondenterna vidare i formuläret, exempelvis "om du svarat Ja, gå vidare till fråga 10". Filterfrågor används för att lotsa vissa respondenter (beroende på bakgrunds­frågor eller hur de ha svarat i enkäten) till en fråga som bara berör den gruppen av respondenter. På så sätt får man d [..]
Källa: alstra.se

7

0   1

kvantitativ undersökning


En kvantitativ metod omfattar oftast enkäter, vanligtvis via webben, postalt eller telefon. I en kvantitativ undersökning kan man ställa upp hypoteser och gå på bredden för att kartlägga en målgrupp, fråga eller liknande.
Källa: alstra.se

8

0   1

kvalitativ undersökning


Till skillnad från kvantitativ metod omfattar kvalitativ metod oftast djupintervjuer och fallstudier. Skapar en djupare förståelse för ett fenomen.
Källa: alstra.se

9

0   1

medelvärde


Genomsnitt, summan av samtliga tal dividerad med antalet deltagare, observationer osv.
Källa: alstra.se

10

0   1

median


"Mittvärde", det tal i en rangordnad serie som delar den i två lika stora delar. Om serien har ett jämnt antal observationer blir medianen medelvärdet mellan de två tal som ligger i mitten.
Källa: alstra.se


För att se alla definitioner för 17, logga in!