bolagsassistans.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (39)

1

1   0

kalenderår


Ett kalenderår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Källa: bolagsassistans.se

2

0   0

aktie


En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.
Källa: bolagsassistans.se

3

0   0

aktiebok


Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Källa: bolagsassistans.se

4

0   0

aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor. [..]
Källa: bolagsassistans.se

5

0   0

aktiekapital


Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare tillskjutit. Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor för privata aktiebolag.
Källa: bolagsassistans.se

6

0   0

årsredovisning


Ett aktiebolag ska varje år avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt en eventuell finansieringsanalys.
Källa: bolagsassistans.se

7

0   0

årsstämma


En årsstämma är ett årligt möte för aktiebolagets ägare. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagsassistans.se

8

0   0

beslutsför styrelse


Vid ett styrelsemöte där minst hälften av antalet ledamöter är närvarande blir styrelsen beslutsför. Det innebär att styrelsen kan fatta giltiga beslut
Källa: bolagsassistans.se

9

0   0

bifirma


Du kan välja att bedriva en viss del av bolagets verksamhet under en särskild benämning och skydda detta namn genom att registrera en bifirma för ditt aktiebolag. En bifirma ska avse en del av bolagets verksamhet och får inte innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma.
Källa: bolagsassistans.se

10

0   0

bolagsordning


Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. I bolagsordningen regleras bl.a. verksamhet, styrelse, aktiekapital och räkenskapsår för ett aktiebolag. Bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.
Källa: bolagsassistans.se


För att se alla definitioner för 39, logga in!