botkyrka.se

Website:https://www.botkyrka.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (14)

1

0   0

bereda


Att bereda ett ärende, t ex en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i frågan får yttra sig. Kommunstyrelsen skickar efter beredningen ärendet till fullmäktige med ett förslag till beslut.
Källa: botkyrka.se

2

0   0

bordläggning


innebär att fullmäktige skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.
Källa: botkyrka.se

3

0   0

enkel fråga


En enkel fråga är en enklare form av interpellation. Svaret behöver inte vara skriftligt, men det ska ges vid samma sammanträde som frågan ställs. Bara frågeställaren och den som ska svara på frågan får delta i ev följande diskussion.
Källa: botkyrka.se

4

0   0

fördragningslista


Föredragningslistan innehåller alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Listan måste innehålla alla ärendena med sin fastställda rubrik. Handlingarna till sammanträdet innehåller allt övrigt underlag som behövs för beslutet.
Källa: botkyrka.se

5

0   0

interpellation


En interpellation är en fråga från en ledamot till ett kommunalråd eller ordföranden i en nämnd. Frågan ska vara skriftlig. Svaret är också skriftligt och kommer vid ett senare sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige.
Källa: botkyrka.se

6

0   0

justeras


Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att justera protokollet. Han/hon sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.
Källa: botkyrka.se

7

0   0

jäv jäv


är när någon av ledamöterna i fullmäktige är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte vara med när det ärendet behandlas.  
Källa: botkyrka.se

8

0   1

kungörelse


En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet, annars är sammanträdet inte giltigt. Kungörelsen ska skickas till ledamöterna, sättas på kommunens anslagstavla (i kommunalhuset) och annonseras i lokaltidningen.
Källa: botkyrka.se

9

0   0

motion


En motion är ett förslag till kommunfullmäktige. En motion kan bara göras av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.
Källa: botkyrka.se

10

0   0

proposition


Proposition är ett annat ord för förslag. En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.
Källa: botkyrka.se


För att se alla definitioner för 14, logga in!