citus.se

Website:https://www.citus.se/
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner5
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (99)

1

2   3

rättsfråga


Fråga om vilka rättsliga konsekvenser vissa faktiska omständigheter skall ha/få i ett visst givet fall.
Källa: citus.se

2

1   0

bevisbörda


Den part som har bevisbördan för en viss omständighet måste förebringa bevisning av viss styrka (som kan variera) med avseende på denna omständighet för att den skall ingå i faktaunderlaget vid avgörandet. Den som har bevisbördan är den part skall bevisa aktuell omständighet.
Källa: citus.se

3

1   0

laga kraft


När en dom inte längre går att överklaga, så har den vunnit laga kraft. Mot en dom i tvistemål måste vad (överklagande) föras inom tre (3) veckor från den dag tingsrätten dömde. Jämför; Rättskraft.
Källa: citus.se

4

0   0

accept


Godtagande av anbud och dess villkor. Accept medför att avtal kommer till stånd, exempelvis förlikningsavtal.
Källa: citus.se

5

0   0

ansökan om stämning


Kärandens begäran att rätten skall utfärda stämning på någon annan (svaranden) i anledning av exempelvis ett krav käranden har mot svaranden. Stämning är domstolens utfärdande att ett föreläggande för svaranden att gå i svaromål (Se 42 kap 1§ RB).
Källa: citus.se

6

0   0

avbrott


Kortvarigt uppehåll i ett domstolssammanträde.
Källa: citus.se

7

0   0

avskriva


Handläggning av ett mål (rättegången i ett mål) upphör definitivt, utan att målet prövas i sak genom ett beslut om avskrivning. Sådant beslut kan i princip endast ske på parts begäran (Se 42 kap 18§ RB).
Källa: citus.se

8

0   0

avvisa


Handläggningen av "saken" i ett mål (i en rättegång) påbörjas aldrig på grund av att processhinder föreligger. Rätten fattar då ett beslut om avvisning (Se 33,34 och 42 kap RB).
Källa: citus.se

9

0   0

bevis


Omständighet som tar sikte på att utreda fakta i ett mål. Parterna förebringar bevisning för att domstolen skall få ett underlag av fakta vid bedömningen.
Källa: citus.se

10

0   0

bevisfaktum


Omständigheter (fakta) i ett rättegång som endast har betydelse för bedömningen av bevisningen.
Källa: citus.se


För att se alla definitioner för 99, logga in!