domstol.se

Website:http://www.domstol.se
Mottagna tummar upp28
Motagna tummar ner29
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (396)

1

4   1

förvaltningsrättsnotarie


Jurist som gör en cirka två år lång utbildningstjänstgöring vid en förvaltningsrätt. Efter fullgjord tjänstgöring är juristen notariemeriterad.
Källa: domstol.se

2

3   1

tilltalad


Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har beg [..]
Källa: domstol.se

3

2   1

anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: domstol.se

4

1   1

aktbilaga


Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.
Källa: domstol.se

5

1   1

allmän åklagare


Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren, överåklagare, chefsåklagare och k [..]
Källa: domstol.se

6

1   3

för kännedom


I vissa fall skickar domstolen över handlingar för kännedom. Det innebär att domstolen informerar om något, men inte ställer något krav på svar (jfr. föreläggande).
Källa: domstol.se

7

1   1

förlikning


Uppgörelse i godo. Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas i stället för att domstolen avgör målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom.
Källa: domstol.se

8

1   2

häktningsförhandling


Förhandling där åklagaren talar om grunderna för sitt häktningsyrkande för rätten. I regel är den misstänkte och dennes försvarare närvarande vid förhandlingen och yttrar sig över det åk [..]
Källa: domstol.se

9

1   1

laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: domstol.se

10

1   1

målsägandebiträde


En person (oftast en jurist) som ska hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. M [..]
Källa: domstol.se


För att se alla definitioner för 396, logga in!