energimyndigheten.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner7
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (187)

1

2   0

växthusgas


Fleratomiga gaser som finns i atmosfären, som har förmågan att absorbera värmestrålning och på så sätt öka temperaturen i atmosfären och vid jordytan. Växthusgaserna är koldioxid, metan och freoner, men även vattenånga, moln och lustgas, liksom partiklar och ozon. Av dessa är det främst de ökande utsläppen av koldioxid från männ [..]
Källa: energimyndigheten.se

2

1   0

bjälklag


Bärande byggnadsdel som ligger horisontellt. De åtskiljer våningarna i en byggnad och kan exempelvis skilja våningsplan och vind (vindbjälklag). 
Källa: energimyndigheten.se

3

1   0

effekt


Arbete per tidsenhet, mäts i Joule per sekund eller Watt. För att beräkna en apparats energianvändning multipliceras apparatens effekt med tiden den använts. Watt x timmar = Wh. Prefixet kilo, som oftast används betyder 1 000. En kilowattimme (kWh) är således 1 000 wattimmar (Wh). Se även: Energi.
Källa: energimyndigheten.se

4

1   0

förbränningsgaser


Det man i dagligt tal kallar rök, alltså de heta gaser som uppstår vid förbränning.
Källa: energimyndigheten.se

5

1   0

givare


En sorts sensor eller avkännare, till exempel en temperaturgivare, som känner av temperaturen i luften eller vattnet.
Källa: energimyndigheten.se

6

1   0

kondens


När vattenånga går över till vätskeform kallas det kondens. Ett exempel är imma på en glasruta. Kondens uppkommer när luft kyls av och med minskad temperatur kan luften inte hålla lika mycket fukt. Därför fälls vattenångan ut, i form av vatten.
Källa: energimyndigheten.se

7

1   0

närvärme


Närvärme är ett värmesystem likt fjärrvärme men i mindre skala, uppbyggt av värmeanläggning, nät och mottagare (hus). Värmeanläggningen är som ett mindre fjärrvärmeverk. Nätet är uppbyggt av kulvertar med rör som leverarar värmen i form av hett vatten. Exempelvis kan några småhusägare gå ihop och skapa ett gemensamt närvärme [..]
Källa: energimyndigheten.se

8

1   0

transmittans


Ett mått på hur stor del av den infallande strålningen mot en glasruta som passerar. Strålningen som inte transmitteras kommer att reflekteras eller absorberas av glaset. Dagsljustransmittans är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom ett fönster, och anges i procent.
Källa: energimyndigheten.se

9

1   0

u-värde


Ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre ju lägre U-värdet är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 1 kvadratmeter yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen.
Källa: energimyndigheten.se

10

1   1

värmefaktor


Kvoten mellan den värme man tillgodogör sig i ett värmesystem och tillförd driftenergi. Används som ett mått på en värmepumps effektivitet och kan även kallas värmeutbyte.
Källa: energimyndigheten.se


För att se alla definitioner för 187, logga in!