engelholm.se

Website:https://www.engelholm.se/
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (39)

1

2   1

plushöjd


Vilken nivå en gata eller annan allmän plats ska ha anges som plushöjd på detaljplanekartan. Detta är en viktig uppgift för att veta vilken nivå som det är lämpligt att uppföra huset på med hänsyn till vattenavrinning, tillgänglighet m m.
Källa: engelholm.se

2

1   0

överklagande


De flesta bindande beslut av en myndighet går att överklaga. Ett överklagningsbart beslut kan till exempel gälla beslut om att bevilja eller inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden. Beslut att inte bevilja startbesked får överklagas enbart av sökanden. Beslut som är en del i beslutsprocessen, t ex ett yttrande från en myndighet [..]
Källa: engelholm.se

3

0   0

du är här


Startsida / Bygga, bo & miljö / Byggande / Lov, anmälan och tillsyn / Ordlista
Källa: engelholm.se

4

0   0

arbetsplatsbesök


Efter det att startbeskedet är lämnat (vid större ärenden) ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen där åtgärderna genomförs. Byggnadsnämnden ska föra protokoll över besöket. 
Källa: engelholm.se

5

0   0

bryta mot lagen


Byggnadsnämnden ska ingripa så fort de får veta att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Då kan de utfärda ett föreläggande, som är ett beslut om att vissa åtgärder ska utföras. Kontakta alltid byggnadsnämnden om du är osäker på om något strider mot plan- och bygglagen. Om någon bryter mot en byggbestämmelse ska byggnadsnämnden ta u [..]
Källa: engelholm.se

6

0   0

byggnadsarea


I detaljplanen anges hur stort hus du får bygga just på din tomt. Oftast anges den tillåtna byggnadsarean i procent av tomtarean. Tänk på att carport och skärmtak räknas in i byggnadsarean. Ett enplanshus och ett tvåvaningshus med samma yttermått har samma byggnadsarea.  Byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd  
Källa: engelholm.se

7

0   0

byggherre


Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller kraven i plan- och bygglagstiftningen.  
Källa: engelholm.se

8

0   0

byggrätt


En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Byggrätten regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, högsta våningsantal och byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.
Källa: engelholm.se

9

0   0

byggsanktionsavgift


Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svart bygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden, Storleken på avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslut om byg [..]
Källa: engelholm.se

10

0   0

certifierad


Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av sakkunniga. (Sakkunnig är den person som har utbildning och/eller erfarenhet inom specifikt område och har uppfyllt kraven för ett godkänt certifikat, inom det egna fackområdet.) Det gäller exempelvis för kontrollansvariga, tillgänglighetsansvariga, brandssakkunniga och antikvariskt sakkunni [..]
Källa: engelholm.se


För att se alla definitioner för 39, logga in!