fi.se

Website:https://www.fi.se/
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner9
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (197)

1

2   2

disponibel inkomst


Hushållets inkomster efter skatt.
Källa: fi.se

2

2   0

interbankränta


En daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker. I Sverige kallas den ränta som banker erbjuder varandra för utlåning i kronor för Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Stibor används som referens för räntesättning eller prissättning av derivatkontrakt.
Källa: fi.se

3

2   0

kärnprimärkapital


Består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet.
Källa: fi.se

4

1   0

fragmenterad marknad


När handeln med värdepapper sker på många olika handelsplatser.
Källa: fi.se

5

1   0

isin-kod


International Securities Identification Number. Kod som sätts av Euroclear Sweden, för svenska värdepapper. Varje värdepapper har sin egen kod, i Sverige inleds den med landskoden SE.
Källa: fi.se

6

1   0

kreditrisk


Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.
Källa: fi.se

7

1   0

reallokering


Den allokerade återbäringen är inte garanterad och det kan inträffa att den måste minskas, exempelvis till följd av att värdet på försäkringsbolagets tillgångar har sjunkit. En sådan sänkning, reallokering, kan göras gradvis genom en minskning av den avkastning som förs till försäkringskapitalet.
Källa: fi.se

8

1   1

reglerad marknad


Handelsplats för värdepapper som drivs av en börs. De bolag vars aktier handlas på reglerad marknad måste följa handelsplatsens regler om till exempel information.
Källa: fi.se

9

1   1

specialfond


En specialfond är en investeringsfond vars fondbestämmelser avviker från vad som krävs för en värdepappersfond. Specialfonden kan till exempel ha en friare placeringsinriktning eller begränsningar för när andelar kan köpas eller lösas in.
Källa: fi.se

10

0   0

aktiemarknadsbolag


Börsbolag, svenskt aktiebolag vars aktie är noterad på en reglerad marknad i Sverige.
Källa: fi.se


För att se alla definitioner för 197, logga in!