filosofia.fi

Website:https://filosofia.fi/sv/ordbok
Mottagna tummar upp63
Motagna tummar ner237
Karma:-173 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (898)

1

3   2

konceptualism


(lat. conceptus ”begrepp”) medeltida ståndpunkt i den s.k. universaliestriden. Enligt konceptualismen existerar allmänbegreppen som medvetandeobjekt men inte som självständiga entiteter vid si [..]
Källa: filosofia.fi

2

2   2

dygdetik


en moralfilosofisk uppfattning enligt vilken det primära inte är handlingarna i sig eller den moralregel de antas falla under, utan där individens moraliska karaktär ställs i centrum och vissa dr [..]
Källa: filosofia.fi

3

2   1

förförståelse


(ty. Vorverstehen), term hos Heidegger och Gadamer som syftar på att tolkning eller förståelse av något aldrig är förutsättningslöst utan styrs av våra förutfattade förväntningar och förd [..]
Källa: filosofia.fi

4

1   0

arete


(gr. dygd, förträfflighet, fullkomlighet). Arete är den karakteristiska egenskap som sätter levande väsen,  organismer eller redskap i stånd att utföra sin speciella funktion på lämpligt sä [..]
Källa: filosofia.fi

5

1   1

artefakt


( av lat. ars, konst, hantverk, och facere, göra), konstprodukt, mänsklig skapelse, redskap; konstprodukt i motsats till ett naturföremål.
Källa: filosofia.fi

6

1   1

begreppsrealism


uppfattningen att allmänbegrepp, universalier, äger en egen existens vid sidan av de enskilda ting som faller under dem (Platon, Aristoteles). Begreppsrealismen står i motsats till nominalism, som [..]
Källa: filosofia.fi

7

1   2

epifenomenalism


materialistisk teori inom medvetandefilosofi enligt vilken medvetandet är ett epifenomen (gr. följdfenomen) dvs. ett overksamt eller illusoriskt ”skuggfenomen”.
Källa: filosofia.fi

8

1   0

ideologi


(av gr. eidos eller idea, utseende, beskaffenhet, art, och logos, lära), en mångtydig och central term inom modern politisk- och samhällsteori. Ordet myntades av fransmannen Destutt de Tracy (1798) [..]
Källa: filosofia.fi

9

1   3

kategori


(av gr. kategoria ”egenskap”, ursprungligen ”det som sägs om något”, av kategorea ”anklaga”). Inom filosofin benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilka til [..]
Källa: filosofia.fi

10

1   3

kontingent


(av lat. contingere, beröra, hända), tillfällig, motsats: nödvändig. En kontingent sanning (falskhet) är en sanning (falskhet) vars förnekande inte innebär en logisk självmotsägelse. I moder [..]
Källa: filosofia.fi


För att se alla definitioner för 898, logga in!