forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner5
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (171)

1

2   0

förvaltningsrättsnotarie


Jurist som gör en cirka två år lång utbildningstjänstgöring vid en förvaltningsrätt. Efter fullgjord tjänstgöring är juristen notariemeriterad.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

2

1   1

för kännedom


I vissa fall skickar domstolen över handlingar för kännedom. Det innebär att domstolen informerar om något, men inte ställer något krav på svar (jfr. föreläggande).
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

3

1   0

laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

4

1   1

notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

5

0   0

ad acta


Latin, uttryck för "till handlingarna". Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

6

0   0

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också genomgå [..]
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

7

0   0

aktbilaga


Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

8

0   0

allmän domstol


Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen. Jfr förvaltningsdomstol.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

9

0   0

allmän handling


En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen innebär att vem som hel [..]
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

10

0   0

allmän åklagare


Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren, överåklagare, chefsåklagare och kammaråklagare. Även extra åklagare och assistentåklagare är allmänna åklagare.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se


För att se alla definitioner för 171, logga in!