genus.se

Mottagna tummar upp10
Motagna tummar ner3
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (29)

1

3   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön, klass ålder och funktionsförmåga.
Källa: genus.se

2

2   1

postkolonialism


Postkolonialism är ett forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning. Postkolonialismen lyfter fram kolonialismens avgörande betydelse för framväxten av idéer om [..]
Källa: genus.se

3

1   0

makt


Makt, inom samhällsvetenskapen avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A ka [..]
Källa: genus.se

4

1   1

maktordning


Med maktordning avses den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt. Feminister har myntat termen könsmaktsordning, det vill säga. att det finns en ordning i samhället enligt vilken kvinnor får mindre makt än män. Men det finns också maktordningar som styrs av klass, sexualitet, ”ras”/etnicitet, ålder, etc.
Källa: genus.se

5

1   0

objekt


Används mestadels om föremål men ibland även om en person själv framhäver eller tillskrivs en passiv roll.
Källa: genus.se

6

1   1

patriarkat


Patriarkat (av medeltidslat. patriarcha´tus) avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Med en breddad definition ses patriarkat som ett samh [..]
Källa: genus.se

7

1   0

sexism


Med sexism (en bildning till engelska sex 'kön' i analogi med rasism) avses nedvärdering av en person på grund av dennas kön. Uttrycket introducerades på 1960-talet av feministiska forskare som en parallell till rasism. Från att ursprungligen ha åsyftat nedvärdering av kvinnor innefattar begreppet sexism numera nedvärdering även [..]
Källa: genus.se

8

0   0

etnicitet


Etnicetet avser en persons identifikation med och känsla av tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp. Termen kommer från grekiskans ethnos ('folk'), och kunde användas i relation till så kallade hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk.
Källa: genus.se

9

0   0

feminism


Feminism (av latin fe´mina ‘kvinna’) är dels en övergripande teori (förklaringsmodell), dels en politisk rörelse. Feminismen utgår från att kvinnor i allmänhet har en sämre ställning än män. Den situationen tycker feminismen behöver ändras. En person som håller med om detta kallas feminist.
Källa: genus.se

10

0   0

genus


Termen genus (av latin, ‘härkomst’, ‘släkt’, ‘stam’, ‘kön’, ‘art’, ‘slag’) används inom genusforskningen som benämning på:
Källa: genus.se


För att se alla definitioner för 29, logga in!