insynsbk.stockholm.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner11
Karma:-9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (60)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

byggnorm


Äldre motsvarighet till den typ av regler som idag finns i bl a Boverkets byggregler, BBR.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

abc


Upp
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avstyckningsplan


Äldre motsvarighet till detaljplan
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

boverkets byggregler bbr


Anger statliga krav vid ny- och ombyggnad avseende bl a bostadsutformning, brandskydd, tillgänglighet, hygien, hälsa, miljö, buller, energihushållning och värmeisolering etc.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

boverkets konstruktionsregler bkr


Anger statliga krav vid ny- och ombyggnad avseende bl a konstruktioners bärförmåga, stadga och beständighet samt dimensionering vid olika byggtekniker och byggmaterial etc.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bullerzon bromma


I området runt Bromma flygplats gäller bullergränser enligt ett statligt koncessionsbeslut från 1980 för det s k trafikfall 4, som visar utbredningen för bullernivåerna 55, 60 och 65 dB (A). Inom dessa gränser gäller vissa inskränkningar av nybyggnadsrätten.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bygglagstiftning


I svensk lagstiftning regleras planering och bygglov i huvudsak i plan- och bygglagen, PBL, medan byggnaders tekniska utformning i huvudsak styrs av byggnadsverkslagen, BVL, samt av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, BKR. Dessutom styrs byggandet även av lagar som miljöbalken, kulturminneslagen m fl.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bygglov


Skriftligt tillstånd från kommunen (i Stockholm från stadsbyggnadsnämnden) att genomföra en byggnadsåtgärd som enligt plan- och bygglagen, PBL, kräver lov. Det kan t ex handla om att bygga ett nytt hus eller att ändra användning av ett gammalt. Ett bygglov ska följa detaljplanen eller områdesbestämmelserna på platsen.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byggnadsminne


Kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom beslut av länsstyrelsen, varvid fastighetsägaren kan få rätt till statligt stöd. Statliga byggnadsminnen beslutas av regeringen. En byggnadsminnesförklaring är inte detsamma som q-märkning (k-märkning). Sådan beslutas av kommunen i en detaljplan.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byggnadsminnesmärke


Äldre benämning på statliga byggnadsminnen.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)


För att se alla definitioner för 60, logga in!