ivawebb.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner4
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (58)

1

1   0

ligas


Ett protein som kan klistra ihop DNA-molekyler med varandra.
Källa: ivawebb.se

2

0   0

antibiotikaresistens


Motståndskraft mot ett eller flera antibiotika. En antibiotikaresistent bakterie kan växa och dela sig även i närvaro av det antibiotikum,som bakterien är resistent mot.
Källa: ivawebb.se

3

0   0

anti-cancergen


Gen som beskriver ett protein som normalt hindrar cellen från att dela sig. Vid utveckling av cancer slås vanligen en sådan gen ut.
Källa: ivawebb.se

4

0   0

antisensteknik


En metod att stänga av en gen genom att hindra att protein tillverkas från genen.
Källa: ivawebb.se

5

0   0

cancergen


En muterad (förändrad) variant av genen för ett protein som kan delta i att sända en signal till cellkärnan om att cellen ska dela sig. Om genen för ett sådant protein fått en förändring, som gör att proteinet hela tiden skickar en sådan signal, kallas den förändrade genen för en cancergen.
Källa: ivawebb.se

6

0   0

cell


Livets minsta enhet. Ett utrymme, omslutet av ett membran, som innehåller en komplett uppsättning arvsanlag för sin art, plus de proteiner och andra ämnen cellen behöver föratt överleva.
Källa: ivawebb.se

7

0   0

gelelektrofores


Metod att sortera biologiska molekyler, exempelvis DNA-molekyler, av olika storlek. Detta sker genom att en elektrisk spänning tvingar de laddade molekylerna att vandra in i en geleaktig massa, där långa molekyler korsbundit med varandra och bildat ett snårigt nätverk. För DNA-molekyler sker sorteringen genom att molekylerna får allt svårar [..]
Källa: ivawebb.se

8

0   0

gen


Den del av en DNA-molekyl som beskriver ett protein. Till genen räknas ofta också omkringliggande DNA-sekvenser som styr hur ofta och när genen används.
Källa: ivawebb.se

9

0   0

genbank


Samlingar av växter och frön. Dessa skapas för att bevara en stor mångfald av olika varianter och sorter av de grödor som används i jordbruket, samt av grödornas vilda släktingar.
Källa: ivawebb.se

10

0   0

genbibliotek


Ett genbibliotek från en viss art får man om man tar dess arvsanlag, klipper sönder dem i överlappande DNA-fragment och sätter in dem i en bärare (exempelvis en plasmid). I DNA biblioteket kan man då hitta varje tänkbar del av artens arvsanlag. Genbibliotek används framför allt då man vill isolera en ännu okänd gen.
Källa: ivawebb.se


För att se alla definitioner för 58, logga in!