jamstall.nu

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner3
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

1   1

normkritik


Normkritik är ett verktyg för att komma åt själva grunden till varför ojämlikhet uppstår. Det handlar om att ställa kritiska frågor kring de normer som en verksamhet, exempelvis undervisning, vilar på, kring vilka som inkluderas respektive exkluderas i undervisningen, vilka som den är anpassad efter och vilka som missgynnas. Syftet med a [..]
Källa: jamstall.nu

2

0   0

feminism


Feminism är dels en övergripande teori och dels en politisk rörelse rörelse bestående av flera olika inriktningar. Gemensamt för inriktningarna är målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar orsakerna till mäns och kvinnors olika villkor på olika sätt. Den feministi [..]
Källa: jamstall.nu

3

0   0

genus


Med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Termen genus är ett socialt konstruerat klassifikationssystem som delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och som för [..]
Källa: jamstall.nu

4

0   0

genusforskning


Genusforskningen är ofta tvärvetenskaplig, med begreppet genus i fokus. Benämningen används sedan mitten av 1990-talet även i forskningspolitiska sammanhang och har med tiden ersatt benämningar som kvinno- och jämställdhetsforskning. Genusforskningen tar sin utgångspunkt i maktförhållandet mellan könen och undersöker kvinnors och mäns [..]
Källa: jamstall.nu

5

0   0

hetronormativitet


Den sociala norm eller grupp av normer som säger att det normala, naturliga, förväntade eller önskvärda i ett samhälle är att sexuella handlingar, begär och familjebildningar är något som förekommer mellan kvinnor och män. Därmed blir sexuella handlingar, begärsinriktningar etc. mellan personer av samma kön betraktade som onormala, o [..]
Källa: jamstall.nu

6

0   0

jämlikhet


Jämlikhet handlar om alla individers lika värde avsett kön, ras, religion, social tillhörighet, mm. I politiska sammanhang handlar det även om inflytande och sociala förhållanden. Jämlikhet kan motiveras från olika utgångspunkter, t.ex. religion, naturrättsliga föreställningar, liberalism, socialism och demokrati.
Källa: jamstall.nu

7

0   0

jämställhet


Jämställhet handlar om att kvinnor och män (jfr jämlikhet) ska ha samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklings [..]
Källa: jamstall.nu

8

0   0

jämställdhetsanalys


Underlag och statistik analyseras utifrån kön och makt. Därefter jämförs resultat och analys med uppställda jämställdhetsmål.
Källa: jamstall.nu

9

0   0

jämställdhetsintegrering


Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Källa: jamstall.nu

10

0   0

kvinnoforskning


Tvärvetenskapligt, ämnesöverskridande kompetensområde som växte fram i nära samröre med kvinnorörelsen. Kvinnoforskning etablerades som eget kunskapsfält (Women’s Studies) vid nordamerikanska universitet på 1970-talet. I dag har benämningen ersatts av genusforskning.
Källa: jamstall.nu


För att se alla definitioner för 19, logga in!