jamstalldbarnomsorg.ax

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner10
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (47)

1

2   0

intersektionalitet


Fokuserar på att tydliggöra hur olika maktordningar påverkar och samverkar med varandra.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

2

2   4

traditionella könsmönster


Förstärks då flickor och pojkar behandlas på olika sätt till följd av föreställningar om att flickor och pojkar är olika. Ett traditionellt könsmönster kan vara att flickor förväntas vara mera omhändertagande medan pojkar förväntas vara fysiskt aktiva.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

3

2   3

värdegrund


En gemensam utgångspunk som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

4

1   0

genusperspektiv


Att ha ett genusperspektiv innebär att undersöka hur kön konstrueras i en viss situation. Det innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män, flickor och pojkar värderas, bedöms och ges skilda uppgifter i ett visst sammanhang.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

5

1   0

interkulturell kompetens


Förmågan att kunna göra avsteg från stereotyper, föra dialog, söka efter kunskap och att kunna lyssna med ett empatiskt förhållningssätt.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

6

0   0

attityd


Förhållningssätt och beteende utifrån egna normer och värderingar.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

7

0   0

demokrati


Alla är del av befolkningen och alla ska därför vara representerade. Kallas ibland också för representativitetsargumentet, det vill säga att alla grupper ska vara representerade.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

8

0   0

diskriminering


En kränkning eller sämre behandling av en person, där agerandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

9

0   0

feminism


Är en bred åsiktsinriktning eller ideologi med många olika inriktningar. Minsta gemensamma nämnare är kunskapen om de strukturella drag som skapar orättvisor mellan könen, samt att rådande genusordning begränsar könen. En feminist är en person som ser att kvinnor underordnas män och vill åstadkomma en förändring. Feminismen har tre i [..]
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

10

0   1

fördom


Den känslomässiga delen av stereotypiserandet som utrycks som en attityd gentemot någon grupp och dess medlemmar. Ett förutfattat antagande, en generalisering om någon eller något.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax


För att se alla definitioner för 47, logga in!