kungsleden.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (13)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

orealiserade värdeförändringar


Skillnaden mellan bokfört värde och ackumulerat anskaffningsvärde för fastigheter vid årets slut, minus skillnaden mellan bokfört värde och ackumulerat anskaffningsvärde för fastigheter vid årets början.
Källa: kungsleden.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fastighetskostnader


Kostnader för el, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, fastighetsadministration, försäkringar samt underhåll minus debiterade tillägg för drift och underhåll.
Källa: kungsleden.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekonomisk vakansgrad


Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde.
Källa: kungsleden.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förvaltningsresultat


Bruttoresultatet med tillägg av försäljnings- och administrationskostnader samt finansnetto.
Källa: kungsleden.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genomsnittlig återstående kontraktslängd


Återstående kontraktsvärde genom årshyra.
Källa: kungsleden.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kategori


Fastigheternas huvudsakliga användning utifrån ytfördelning. Den typ av yta som svarar för den största andelen av den totala ytan avgör hur fastigheten definieras. En fastighet med 51 procent kontorsyta betraktas således som en kontorsfastighet. Fördelning görs på Kontor, Industri/lager, Handel, Övrigt och Modulbyggnader.
Källa: kungsleden.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kontraktsvärde


Hyra enligt hyreskontrakt plus indexuppräkning och hyrestillägg uttryckt som ett årsvärde.
Källa: kungsleden.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

underhåll


Åtgärder som syftar till att upprätthålla fastigheten och dess tekniska system. Avser löpande samt planerade åtgärder som innebär utbyten eller renovering av byggnadsdelar eller tekniska system. Även hyresgästanpassningar ingår här.
Källa: kungsleden.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ytmässig uthyrningsgrad


Uthyrd yta i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång.
Källa: kungsleden.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ytmässig vakansgrad


Vakant yta i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång.
Källa: kungsleden.se (offline)


För att se alla definitioner för 13, logga in!