lagrummet.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner3
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (81)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

utskottsbetänkande


Se utskott respektive betänkande.
Källa: lagrummet.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

yttrandefrihetsgrundlagen


Yttrandefrihetsgrundlagen är den nyaste av Sveriges fyra grundlagar och kom till 1991. Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter.
Källa: lagrummet.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänna råd


En myndighet ger ibland ut allmänna råd tillsammans med en föreskrift. De allmänna råden hjälper dig att använda myndighetsföreskriften genom att förtydliga begrepp eller genom att visa hur du kan eller bör handla i en viss situation. Allmänna råd är inte tvingande på samma sätt som föreskriften.
Källa: lagrummet.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betänkande


Begreppet betänkande har två betydelser: Ett betänkande kan vara en rapport från något av riksdagens utskott med ett motiverat förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende. Rapporten kallas då för ett utskottsbetänkande. Ett betänkande kan också vara en rapport med förslag från en särskild utredare eller kommitté som regeringen har tillsatt. [..]
Källa: lagrummet.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budgetpropositionen


Budgetpropositionen är regeringens årliga förslag till statsbudget. I propositionen ingår en plan för statens finansiering och en redovisning av regeringens övergripande mål med budgeten. Propositionen innehåller också beräkningar av statens utgifter och inkomster samt ett förslag till hur regeringen vill fördela pengar för olika ändamål. Regeringe [..]
Källa: lagrummet.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

departementsserien


När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i Departementsserien (Ds). Sök i Departementsserien (Ds)
Källa: lagrummet.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu-direktiv


EU-direktiv innehåller bindande bestämmelser som riktar sig till EU:s medlemsländer. Till skillnad mot EU-förordningar är det bara resultatet av EU-direktiven och när resultatet ska vara uppnått som är bindande. Medlemsländerna beslutar själva vad de ska göra för att uppnå resultatet. Om det uppstår en tvist är det EU-domstolen som avgör om direkti [..]
Källa: lagrummet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu-domstolen


Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har två huvudsakliga uppgifter döma i tvister mellan EU-medlemsländer och EU:s organ tolka EU-rätten. Under EU-domstolen finns en domstol, tribunalen, som dömer i mål som rör enskilda personer och företag. Dessa domar kan överklagas till EU-domstolen. EU-upplysningen informerar om EU-domstolen
Källa: lagrummet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu-fördraget


Fördraget om Europeiska unionen, EU-fördraget, innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer. Fördraget undertecknades i den nederländska staden Maastricht 1992 och började gälla den 1 november 1993. EU-fördraget brukar även kallas för Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget. EU-fördraget kompletteras av Fördraget om Europeiska un [..]
Källa: lagrummet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu-förordning


Se förordning
Källa: lagrummet.se (offline)


För att se alla definitioner för 81, logga in!