lasupp.nu

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner1
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (31)

1

4   0

handlingsutrymme


Ett begrepp som avser en människas möjlighet att agera på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Om du har möjlighet att vara och bete dig på många olika sätt har du ett stort handlingsutrymme. Om du bara kan vara eller bete dig på ett fåtal sätt eller hindras att bete dig på det sätt du vill har du ett begränsat handlingsutrymme
Källa: lasupp.nu

2

1   1

inkludera


Att få alla människor i en grupp eller i ett sammanhang att känna sig välkomna, trygga och sedda. Att inte kränka eller utesluta personer eller grupper oavsett om de är närvarande eller inte. Se även tillgänglighet.
Källa: lasupp.nu

3

0   0

bisexuell


En person som har förmågan att vara känslomässigt och/eller sexuellt intresserad av personer oavsett vilket kön de har.
Källa: lasupp.nu

4

0   0

bra-känsla


När något känns bra har vi en bra-känsla i kroppen. För att sex ska vara ömsesidigt är det viktigt att ha en bra-känsla innan, under och efter sex, det ska kännas bra både i kroppen och i tanken.
Källa: lasupp.nu

5

0   0

cisperson


Ordet cis är latin för ”på samma sida”. En cisperson är någon som identifierar sig med sitt biologiska kön (t.ex. någon som föds med en snippa, känner sig som en tjej och uppfattas som en tjej). Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson.
Källa: lasupp.nu

6

0   0

diskriminering


När en individ blir missgynnad eller sämre behandlad än andra av skäl som har samband med diskrimineringsgrunderna (se nedan). Den svenska diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering inom arbetslivet och utbildningsväsendet, när du köper varor eller tjänster och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhä [..]
Källa: lasupp.nu

7

0   0

diskrimineringsgrunder


Enligt den svenska diskrimineringslagstiftningen finns sju diskrimineringsgrunder: ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och kön.
Källa: lasupp.nu

8

0   0

etnisk tillhörighet


Känsla av tillhörighet till en grupp människor som har någon form av gemensam kultur, talar samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv. Det går att känna etnisk tillhörighet till flera grupper. Ibland tillskrivs människor en etnisk tillhörighet som inte överensstämmer med deras egen känsla av tillhörighet.
Källa: lasupp.nu

9

0   0

funktionshinder


De problem som uppkommer när en person med någon form av funktionsnedsättning vistas i en miljö som inte är tillgänglig. Ett exempel kan vara när en person som sitter i rullstol inte kommer in i ett hus för att det bara finns trappor. Funktionshinder är något som finns i omgivningen. Funktionshindret ligger inte hos personen.
Källa: lasupp.nu

10

0   0

funktionsnedsättning


En varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig nedsättning av en persons funktionsförmåga som beror på skada eller sjukdom.
Källa: lasupp.nu


För att se alla definitioner för 31, logga in!