maxm.se

Website:https://www.maxm.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner15
Karma:-13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (154)

1

1   1

fribrev


Tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in. Försäkringskapitalet förvaltas och ger avkastning för den försäkrades räkning fram till pensioneringen. För att pensionen ska betalas ut krävs ingen ytte [..]
Källa: maxm.se

2

0   1

administrationsavgift


Avgift för att täcka berörda myndigheters kostnader för förvaltning och drift. Kostnad för förvaltning utgörs av Försäkringskassans, Skatteverkets, AP-fondernas samt Premiepensionsmyndighetens kostnader för det allmänna pensionssystemet. Varje år dras administrationsavgifter från pensionsbehållningen för inkomstpension och från tillgodohavandet på [..]
Källa: maxm.se

3

0   1

administrationsavgift


Avgift som ska täcka försäkringsföretagets driftskostnader. I driftskostnader ingår även t.ex. kostnader för marknadsföring och försäljning. Däremot ingår inte kostnader för kapitalförvaltning. Vid tjänstepension kan andra aktörer än försäkringsföretag, t.ex. valcentraler, ta ut en administrationsavgift.
Källa: maxm.se

4

0   1

aktiefond


Fond som huvudsakligen består av aktier. Andelen aktier i en aktiefond är normalt minst 75 procent.
Källa: maxm.se

5

0   1

allmän pension


Pension som man har rätt till enligt lag. Allmän pension administreras av Pensionsmyndigheten och består av allmän ålderspension och allmän efterlevandepension. I information från Pensionsmyndigheten används vanligen termen allmän pension i betydelsen ”allmän ålderspension”.
Källa: maxm.se

6

0   1

allmän pensionsavgift


Den del av pensionsavgiften som den enskilde betalar själv via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av inkomsten upp till avgiftstaket. I praktiken betalar den enskilde ingen allmän pensionsavgift eftersom skatten reduceras med motsvarande belopp.
Källa: maxm.se

7

0   1

allokerad återbäring


Återbäring som är preliminärt fördelad.
Källa: maxm.se

8

0   1

alternativ pensionslösning


Individuell tjänstepensionsförsäkring som ersätter hela eller delar av en kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Den försäkrade måste exempelvis tjäna minst tio inkomstbasbelopp per år inom ITP avdelning 2 och minst 8,5 prisbasbelopp inom KAP-KL för att kunna välja en alternativ pensionslösning. Arbetsgivaren och den försäkrade måste vara över [..]
Källa: maxm.se

9

0   1

arvsvinst


Pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som tillfaller övriga liknande försäkringar. Arvsvinst fördelas endast mellan försäkringar som saknar återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd. I inkomstpensionen fördelas arvsvinsten till personer [..]
Källa: maxm.se

10

0   1

atp


Se ATP-systemet.
Källa: maxm.se


För att se alla definitioner för 154, logga in!