naturvardsverket.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner3
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (72)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

häckningsperiod


Den tid på året när fåglar häckar, vilket i detta sammanhang innebär den tid då bobygge påbörjas till dess att sista kullens ungar är något så när självständiga. I bilaga 3 till denna handbok finns nyckelbegrepp samt häckningsperioder för svenska fågelarter.
Källa: naturvardsverket.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

af


Artskyddsförordningen (SFS 2007:845)
Källa: naturvardsverket.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a-listade exemplar


Arter upptagna på bilaga A till Rådets förordning. Arterna hotas av utrotning på grund av handel eller är eller kan bli påverkade av handeln med dem.
Källa: naturvardsverket.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avsiktligt


När den som utfört en åtgärd är medveten om den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande, det vill säga att en skyddad art sannolikt till exempel störs eller förstörs, även om störningen eller förstörandet inte var syftet med åtgärden och ändå genomfört den. 
Källa: naturvardsverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

areella näringar


De näringsgrenar som använder land eller vatten för produktion eller fångst av biologiskt relaterade varor och tjänster. Exempel är skogsbruk, jordbruk, rennäring och fiske.
Källa: naturvardsverket.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beslagtaget exemplar


Vid misstanke om brott kan polismyndigheten eller i vissa fall tullverket ta exemplar av hotade arter eller produkter av dessa i beslag.
Källa: naturvardsverket.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevarandestatus


Summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. Vidare summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess popula [..]
Källa: naturvardsverket.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biogeografisk region


Regionindelning inom EU. Sverige har tre sådana landregioner: kontinental, boreal och alpin och två marina regioner: den baltiska och den atlantiska. 
Källa: naturvardsverket.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk mångfald


Med den biologiska mångfalden avses ”variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” (artikel 2, Konventionen om biologisk mångfald). Med naturligt [..]
Källa: naturvardsverket.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b-listade exemplar


Arter upptagna på bilaga B till Rådets förordning. Arterna är föremål för så omfattande handel att handeln kan komma att hota artens överlevnad eller arterna kan utgöra ett ekologiskt hot mot EU:s inhemska arter av vilda djur och växter.
Källa: naturvardsverket.se (offline)


För att se alla definitioner för 72, logga in!