nenet.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (21)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

e


Effekt - Mängden arbete uträttat per tidsenhet [W, J/s]
Källa: nenet.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekologiska fotavtryck


Att beräkna ekologiska fotavtryck innebär att utsläppen och miljöpåverkan från det som konsumeras inom ett visst geografiskt område kartläggs. Man kan säga att det är ustläppen från produktionen minus export plus import. Det svarar på frågan, hur stor biologiskt produktiv yta som krävs för att producera det som konsumeras inom ett avgränsat område. [..]
Källa: nenet.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elcertifikat


Den som producerar el från förnybara källor (vind, sol, biobränslen) får ett elcertifikat för varje producerad megawatttimme [MWh] el. Det är obligatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljning av elcertifikat får elproducen [..]
Källa: nenet.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elkostnad


Elpris + nätavgift + skatter + moms, det vill säga den totala kostnaden för elen.
Källa: nenet.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elpris


Enbart elpriset,  det vill säga det elen kostar på Nord Pool *
Källa: nenet.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt utföt arbete. [kWh, MWh, J] Se även exergi.
Källa: nenet.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energibärare


En energibärare är ett ämne eller en fysikalisk process som används för att lagra eller transportera energi *, snarare än att vare en energikälla * i sig. Några exempel är electricitet, varmt vatten, bensin, vätgas, battericeller och ved. Energi kan man köpa i olika former, t.ex som olja, elektricitet, fjärrvärme, gas, flis eller något annat, man k [..]
Källa: nenet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energideklaration


Beskriver en byggnads energianvändning och redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Från och med januari 2009 är man som villaägare skyldig att energideklarera sin bostad vid försäljning.
Källa: nenet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energikartläggning


Metodisk genomgång av ett företags faktiska energianvändning med syfte att statusbestämma och optimera företagets energianvändning samt identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, ekonomi och miljöpåverkan.
Källa: nenet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energikälla


Energikälla kallas en naturtillång eller ett naturfenomen som kan omvandlas till energiformerna ljus, rörelse och värme. Energikällor kan vara lagrade eller flödande (förnybara). De lagrade energikällorna är de fossila bränslena naturgas, råolja, stenkol och till viss del även torv. Torv återfinns i en egen kategori eftersom torv nybildas på kortar [..]
Källa: nenet.se (offline)


För att se alla definitioner för 21, logga in!