norrskog.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner3
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (53)

1

2   1

humiditet


nederbörden minus avdunstningen under vegetationsperioden.
Källa: norrskog.se

2

1   0

ståndortsindex


höjdbonitet; SI. Den övre höjd ett bestånd uppnår vid en given referensålder. SI förutsätter en höjdutveckling lik den i ett idealt bestånd. För gran och tall används H100; höjd vid 100 års ålder. För ståndortsindex G20 innebär det att granen är 20 meter hög vid 100 års ålder. T18=tallen är 18 meter dif 100 år. För björk används H50; höjd vid 50 år [..]
Källa: norrskog.se

3

1   0

vegetationsperiod


den del av året där dygnets medeltemperatur överstiger +5 grader Celsius.
Källa: norrskog.se

4

1   0

ösi


översiktlig skogsinventering. Inventering av hela landets privatskog. Följer ej fastighetsgränser. För varje avdelning registerades bl a ålder , bonitet, virkesförråd och åtgärdskrav. Nedlades vid årsskiftet 1993-1994. Offentligt material.
Källa: norrskog.se

5

0   0

allelopati


kemisk anatagonism mellan växter. Bl a kråkbär och ljung utsöndrar ett ämne via rötterna som våra skogsplantor inte tål.
Källa: norrskog.se

6

0   0

aptering


uppdelning av trädstam i sortiment.
Källa: norrskog.se

7

0   0

bestånd


träd eller plantor som växer inom en viss areal och har en viss enhetlighet beträffande ålder eller trädslagsblandning.
Källa: norrskog.se

8

0   0

bioptop


naturtyp, område med enhetlig ekologisk struktur.
Källa: norrskog.se

9

0   0

blädning


avverkning med syfte att gallra i en fullskiktad skog utan att förändra skogens struktur. Man tar ut träd i olika höjdklasser och dimensioner med ett relativt litet volymuttag.
Källa: norrskog.se

10

0   0

bonitet


marken naturgivna produktionsförmåga uttryckt som m3sk* (skogskubikmeter) per hektar och år.
Källa: norrskog.se


För att se alla definitioner för 53, logga in!