regiongavleborg.se

Website:https://www.regiongavleborg.se
Mottagna tummar upp13
Motagna tummar ner5
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (43)

1

5   0

genusperspektiv


Att ha ett genusperspektiv innebär att undersöka hur kön kon-strueras i en viss situation. Det innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män värderas, bedöms och ges skilda uppgifter i ett visst sammanhang.
Källa: regiongavleborg.se

2

5   2

värdegrund


En gemensam utgångspunk som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande.
Källa: regiongavleborg.se

3

1   0

interkulturell kompetens


Förmågan att kunna göra avsteg från stereotyper, föra dialog, söka efter kunskap och att kunna lyssna med ett empatiskt förhållningssätt.
Källa: regiongavleborg.se

4

1   0

kompensatorisk pedagogik


Medvetet förhållningssätt gentemot flickor och pojkar, där strävan är att utveckla egenskaper hos respektive kön som traditionellt sett inte utvecklas.
Källa: regiongavleborg.se

5

1   1

likabehandling


Handlar om rätten att vara dig själv, att själv ha rätten att definiera sig själv, sin kultur och sina drömmar. I detta begrepp ingår därmed självklarheten i att inte särbehandlas av andra när du nyttjar den rätten.
Källa: regiongavleborg.se

6

0   0

demokrati


Alla är del av befolkningen och alla ska därför vara representerade. Kallas ibland också för representativitetsargumentet, det vill säga att alla grupper ska vara representerade.
Källa: regiongavleborg.se

7

0   0

diskriminering


En kränkning eller sämre behandling av en person, där agerandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
Källa: regiongavleborg.se

8

0   0

feminism


Är en bred åsiktsinriktning eller ideologi med många olika inriktning-ar. Minsta gemensamma nämnare är kunskapen om de strukturella drag som ska-par orättvisor mellan könen, samt att rådande genusordning begränsar könen. En feminist är en person som ser att kvinnor underordnas män och vill åstadkomma en förändring. Feminismen har tre [..]
Källa: regiongavleborg.se

9

0   0

fördom


Den känslomässiga delen av stereotypiserandet som utrycks som en attityd gentemot någon grupp och dess medlemmar. Ett förutfattat antagande, en generalisering om någon eller något.
Källa: regiongavleborg.se

10

0   0

genus


Ett analytiskt begrepp som främst används inom vetenskap och forskning. Det betecknar socialt och kulturellt kön, det vill säga egenskaper och förmågor som vårt samhälle knyter till kvinnor respektive män. Vad vi uppfattar som kvinnligt och manligt förändras och omskapas över tid. Genus handlar inte om det individuella subjektets könsi [..]
Källa: regiongavleborg.se


För att se alla definitioner för 43, logga in!