riksbank.se

Website:https://www.riksbank.se/
Mottagna tummar upp57
Motagna tummar ner17
Karma:41 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (447)

1

7   2

välfärd


Välfärd är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att tillhandahålla för sina invånare. Fokus ligger på områdena skola, omsorg och [..]
Källa: riksbank.se

2

6   1

infrastruktur


System av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera. Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, vägar, hamnar, flygplatser, järnväga [..]
Källa: riksbank.se

3

3   0

transmissionsmekanism


Transmissionsmekanismen är den process genom vilken penningpolitiken påverkar inflationen och ekonomin i övrigt. Det är flera olika mekanismer som verkar samtidigt, och de brukar beskrivas som räntekanalen, kreditkanalen och växelkurskanalen.
Källa: riksbank.se

4

2   1

modifierad duration


Mått på hur känsligt värdet på ett räntebärande värdepapper är för förändringar i räntenivån. Anges som procentuell förändring av priset på värdepapperet om räntan stiger med 1 procentenhet.
Källa: riksbank.se

5

2   1

valutapolitik


Åtgärder som en centralbank vidtar för att påverka den egna växelkursen i förhållande till andra valutor. Kallas också växelkurspolitik. I Sverige beslutar regeringen huruvida växelkursen ska vara rörlig eller fast. Riksbanken har sedan till uppgift att sköta den dagliga politiken inom ramen för det beslutade systemet.
Källa: riksbank.se

6

2   0

arbetskraft


Den tjänst som arbetstagare har att sälja till arbetsgivare, alltså ett produktionsmedel. Definieras i statistiken som den del av befolkningen i åldrarna 15-74 år som antingen arbetar eller söke [..]
Källa: riksbank.se

7

2   8

nettoinkomst


Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. ">Nettoinkomst
Källa: riksbank.se

8

2   0

nettolön


Lön efter skatt. Nettolön ska inte förväxlas med disponibel inkomst, som både inkluderar kapitalinkomster, realisationsvinster och bidrag efter skatt.">Nettolön
Källa: riksbank.se

9

2   0

upphandling


Upphandling är ett köp av en vara eller en tjänst där en ansökan om köpet annonseras ut av köparen och olika säljare ger bud som värderas mot varandra av köparen. Upphandling är obligatoris [..]
Källa: riksbank.se

10

1   0

betalningsbalans


Sammanställning av ett lands ekonomiska transaktioner med utlandet. Består av bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans. Summan av transaktionerna med utlandet är alltid noll, det vill säga transaktionerna är i balans.
Källa: riksbank.se


För att se alla definitioner för 447, logga in!