salem.se

Website:https://www.salem.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (28)

1

2   0

särskilt yttrande


En röstförklaring från en ledamot som står bakom kommunfullmäktiges eller nämndens beslut, men som till protokollet vill framföra särskilda synpunkter.
Källa: salem.se

2

0   0

ajournera


Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.
Källa: salem.se

3

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för förtroendevalda. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige
Källa: salem.se

4

0   0

avstå


När det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.
Källa: salem.se

5

0   0

beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.
Källa: salem.se

6

0   0

bordlägga


Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.
Källa: salem.se

7

0   0

delegering


En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegeringsärenden finns uppräknade i nämndens delegeringsordning. 
Källa: salem.se

8

0   0

fråga


En fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.
Källa: salem.se

9

0   0

ersättare


Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kallas även för suppleant.
Källa: salem.se

10

0   0

föredragningslista


Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kallas även för dagordning.
Källa: salem.se


För att se alla definitioner för 28, logga in!