skogsfast.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (45)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

biotop


Naturtyp, område med enhetlig ekologisk struktur, t.ex. mosse, blåbärsgranskog, tallhed.
Källa: skogsfast.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

areal


Fastighetens areal är uppdelad på olika ägoslag. Gränsen mellan produktiv skogsmark och impediment avgörs av markens produktionsförmåga.Bestånd Ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc.
Källa: skogsfast.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beståndsföryngring


Naturlig föryngring uppkommen i ett slutet bestånd.
Källa: skogsfast.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk mångfald


Variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem.
Källa: skogsfast.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonitet


En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år.
Källa: skogsfast.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brösthöjd


Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan.
Källa: skogsfast.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

evighetsträd


Träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö naturligt.
Källa: skogsfast.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fri gallring


Gallring som gynnar de bästa stammarna.
Källa: skogsfast.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

frihuggning


Avverkning som skapar fritt utrymme för krona hos träd eller planta.
Källa: skogsfast.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fröträd


Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
Källa: skogsfast.se (offline)


För att se alla definitioner för 45, logga in!