skogsstyrelsen.se

Website:https://www.skogsstyrelsen.se
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner4
Karma:15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (137)

1

4   0

ekologi


Läran om samspel mellan organismer och deras omgivning.
Källa: skogsstyrelsen.se

2

3   0

revir


Område som försvaras av en eller flera individer mot inkräktare.
Källa: skogsstyrelsen.se

3

3   0

tallhed


Tallskog med lavar och enstaka mossor i bottenskiktet och eventuellt med spridd förekomst av ris i fältskiktet.
Källa: skogsstyrelsen.se

4

1   0

flerskiktad


Väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta.
Källa: skogsstyrelsen.se

5

1   0

fångstgrop


Grävd fallgrop som förr användes för fångst av klövdjur som älg och vildren samt rovdjur, främst varg.
Källa: skogsstyrelsen.se

6

1   0

försurning


Ökad koncentration av vätejoner (detsamma som minskat pH-värde) i sjöar, vattendrag och jord.
Källa: skogsstyrelsen.se

7

1   0

kryptogam


Växt som fortplantas genom sporer, det vill säga ormbunkar, mossor, lavar svamp och alger.
Källa: skogsstyrelsen.se

8

1   0

låga


Dött, liggande träd.
Källa: skogsstyrelsen.se

9

1   0

märgfångare


Sågning avsedd att framställa ett sågutbyte utan märgnära ved.
Källa: skogsstyrelsen.se

10

1   0

nyckelbiotop


Område som utgör livsmiljö för rödlistade arter.
Källa: skogsstyrelsen.se


För att se alla definitioner för 137, logga in!