socialstyrelsen.se

Website:https://www.socialstyrelsen.se
Mottagna tummar upp14
Motagna tummar ner6
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (123)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

kohortstudie


En observationsstudie som gäller en grupp personer (kohort) som följs över tid. Vanligen omfattas två eller flera undergrupper i kohorten som jämförs med avseende på förloppet på över tid, till exempel i återaktualisering av kriminalitet. En kohortundersökning kan både vara prospektiv och retrospektiv.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

insats


Övergripande term för åtgärder direkt riktade till enskilda eller grupper av klienter.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

validitet


I vilken utsträckning vi mäter det vi avser att mäta. Se även begreppsvaliditet, extern validitet, intern validitet, statistisk validitet, deskriptiv validitet.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

klusterrandomisering


Typ av randomisering där det inte är individer utan enheter med grupper av individer som fördelas slumpmässigt, exempelvis skolor eller socialkontor. I de fallen kan slutsatser om effekter bara göras för klusternivån, inte individnivå.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

minnesbias


En snedvridning av resultaten som beror på att individer minns händelser fel. Individers rapportering av vad de upplevt nyligen är vanligtvis mer korrekt än vad de upplevt flera år tidigare. Denna form av bias är ett hot mot validiteten i retrospektiva studier.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

multi-site studie


Multi-site studier använder mer än en geografisk plats (till exempel socialtjänstkontor) för datainsamling. Viktiga skäl för multisite-studier är dels att kunna inkludera ett tillräckligt stort antal klienter inom en rimlig tid, dels att öka resultatens generaliserbarhet, extern validitet.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

population


En grupp personer som har något gemensamt, till exempel alla personer i Sverige eller alla arbetslösa personer i en kommun. En undersökning utförs i regel på ett urval ur en population, till exempel de personer med en viss diagnos som är kända vid en viss mottagning, inte bor alltför långt bort, accepterar att delta i undersökningen och uppfyller i [..]
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

p-värde


Uttryck för graden av statistisk signifikans. Se signifikansnivå.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

systematisk översikt


En systematisk översikt är en strukturerad och transparent metod som används för att finna, samla in, välja ut och sammanfatta forskning avseende en tydlig och avgränsad fråga. Ambitionen är att så systematiskt och transparent som möjligt väga samman forskningsresultat från alla kända och relevanta studier (primärstudier) som håller acceptabel vete [..]
Källa: socialstyrelsen.se (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tvärsnittsstudie


Undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle, till exempel personer som intervjuas om alkoholvanor och sociala relationer (eng. cross-sectional study). Övriga undersökningar är endera prospektiva eller retrospektiva.
Källa: socialstyrelsen.se (offline)


För att se alla definitioner för 123, logga in!