socialstyrelsen.se

Website:https://www.socialstyrelsen.se
Mottagna tummar upp13
Motagna tummar ner6
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (123)

1

3   0

kohortstudie


En observationsstudie som gäller en grupp personer (kohort) som följs över tid. Vanligen omfattas två eller flera undergrupper i kohorten som jämförs med avseende på förloppet på över tid, till exempel i återaktualisering av kriminalitet. En kohortundersökning kan både vara prospektiv och retrospektiv.
Källa: socialstyrelsen.se

2

2   0

insats


Övergripande term för åtgärder direkt riktade till enskilda eller grupper av klienter.
Källa: socialstyrelsen.se

3

2   0

validitet


I vilken utsträckning vi mäter det vi avser att mäta. Se även begreppsvaliditet, extern validitet, intern validitet, statistisk validitet, deskriptiv validitet.
Källa: socialstyrelsen.se

4

1   0

klusterrandomisering


Typ av randomisering där det inte är individer utan enheter med grupper av individer som fördelas slumpmässigt, exempelvis skolor eller socialkontor. I de fallen kan slutsatser om effekter bara göras för klusternivån, inte individnivå.
Källa: socialstyrelsen.se

5

1   0

multi-site studie


Multi-site studier använder mer än en geografisk plats (till exempel socialtjänstkontor) för datainsamling. Viktiga skäl för multisite-studier är dels att kunna inkludera ett tillräckligt stort antal klienter inom en rimlig tid, dels att öka resultatens generaliserbarhet, extern validitet.
Källa: socialstyrelsen.se

6

1   2

population


En grupp personer som har något gemensamt, till exempel alla personer i Sverige eller alla arbetslösa personer i en kommun. En undersökning utförs i regel på ett urval ur en population, till exempel de personer med en viss diagnos som är kända vid en viss mottagning, inte bor alltför långt bort, accepterar att delta i undersökningen och uppfyller i [..]
Källa: socialstyrelsen.se

7

1   0

p-värde


Uttryck för graden av statistisk signifikans. Se signifikansnivå.
Källa: socialstyrelsen.se

8

1   1

systematisk översikt


En systematisk översikt är en strukturerad och transparent metod som används för att finna, samla in, välja ut och sammanfatta forskning avseende en tydlig och avgränsad fråga. Ambitionen är att så systematiskt och transparent som möjligt väga samman forskningsresultat från alla kända och relevanta studier (primärstudier) som håller acceptabel vete [..]
Källa: socialstyrelsen.se

9

1   0

tvärsnittsstudie


Undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle, till exempel personer som intervjuas om alkoholvanor och sociala relationer (eng. cross-sectional study). Övriga undersökningar är endera prospektiva eller retrospektiva.
Källa: socialstyrelsen.se

10

0   0

bedömningsbias


Resultatfel som kan uppstå när en undersökare som bedömer behandlingseffekt med vaga kriterier (till exempel nedstämdhet) känner till vilken behandling klienten fått (eng. detection bias). Undersökaren kan göra förmånligare bedömningar hos de klienter som fått den behandling han tror är den bästa.
Källa: socialstyrelsen.se


För att se alla definitioner för 123, logga in!