uppfinnare.se

Website:https://uppfinnare.se/
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner12
Karma:-5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (101)

1

2   2

kategori


När det gäller patentkraven talar man om olika kategorier av krav. De kategorier, som nämns i patentkungörelsen är alster, anordning, förfarande, användning.
Källa: uppfinnare.se

2

1   1

föreläggande


Ett formellt föreläggande skickas till sökanden om ansökningen har formella brister. Detta sker innan ansökningen undersöks, om den patentsökta uppfinningen har nyhet och är patenterbar.
Källa: uppfinnare.se

3

1   2

frist


Den tidsram inom vilken man måste svara på en rapport från PRV. Kom ihåg att fristerna är olika långa för olika slag av rapporter.
Källa: uppfinnare.se

4

1   1

reproducerbarhet


Uppfinningen ska ge samma resultat varje gång man utför uppfinningen.
Källa: uppfinnare.se

5

1   1

uppfinning


Uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning, som kan beviljas patent måste däremot uppfylla vissa bestämda patenterbarhetskriterier eller patenterbarhetsvillkor. När uttrycket uppfinning används här gäller det patenterbara eller möjligen patenterbara uppfinningar.
Källa: uppfinnare.se

6

0   1

allmänt tillgänglig


Redan när ansökan lämnas in blir vissa uppgifter allmänt tillgängliga, offentliga, genom att ansökan diarieförs. Genom diariet blir främst följande uppgifter tillgängliga: ansökans diarienummer och vilken klass/klasser ansökningen tillhör, sökandens namn och adress, ev. ombud och ombudets namn och adress, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens [..]
Källa: uppfinnare.se

7

0   1

alster


Alster är en kategori av patentkrav. Ett alster kan vara en produkt, ett föremål, något framställt till exempel. bruksföremål, maskiner, apparater, kemiska produkter, läkemedel. Se även anordning.
Källa: uppfinnare.se

8

0   1

anordning


Anordning är en kategori av patentkrav, som i detta fall ofta är en anordning, en apparat, en maskin, ett verktyg för framställning av ett alster. Tekniskt sett finns knappast någon skillnad mellan alster och anordning.
Källa: uppfinnare.se

9

0   1

ansökan


Patentansökan är den skrivelse, (ansökningshandling), med bilagor, (beskrivning, patentkrav och sammandrag), som man lämnar in till patentverket, PRV, för att söka patent. Ansökningshandlingen ska innehålla vissa bestämda formella uppgifter. För detta finns färdigtryckta formulär hos PRV. Beskrivningen kan behöva kompletteras med ritningar. Har sök [..]
Källa: uppfinnare.se

10

0   1

ansökningsavgift


Ansökningsavgiften är för närvarande (okt 2003) 4000 kronor inklusive nyhetsgranskning. Om antalet krav är större än 10 tillkommer en avgift av 150 kronor för varje krav över 10. Kom ihåg att avgifter kan ändras, så kontrollera avgiftens storlek på PRVs hemsida.
Källa: uppfinnare.se


För att se alla definitioner för 101, logga in!