www17.goteborg.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (44)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

term


Beskrivning
Källa: www17.goteborg.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akt


Sammanhållna handlingar i ett ärende.
Källa: www17.goteborg.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän handling


Begreppet allmän handling definieras i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF). Allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. ( [..]
Källa: www17.goteborg.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänna arkivschemat


Den förteckningsplan med fasta huvudavdelningar som används av alla myndigheter Allmänna arkivschemat (A-Ö). A    PROTOKOLL B     ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER C    DIARIER D    LIGGARE OCH REGISTER E     INKOMNA HANDLINGAR, KORRESPONDENS F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE G    RÄKENSKAPER H    STATISTIK J      KARTOR OCH RITNINGAR K    FOTOG [..]
Källa: www17.goteborg.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ämnesordning


Arkivläggning efter ämne.
Källa: www17.goteborg.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkiv


Bestånd av handlingar som har tillkommit i en myndighets/enskilds verksamhet och som har arkiverats hos denna.
Källa: www17.goteborg.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivbildare


Myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. Stora organisationer kan ibland indela verksamheten i flera arkivbildare. Dotterbolagen i en koncern utgör t.ex. ofta egna arkivbildare
Källa: www17.goteborg.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivbildningsplan


Plan som styr arkivbildningen hos en arkivbildare och innehåller uppgifter om t.ex. databärare, seriebildning, arkivläggning och gallring. Detsamma som dokumenthanteringsplan.
Källa: www17.goteborg.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivera


Tillföra arkivet handlingar.
Källa: www17.goteborg.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arkivförteckning


Sökmedel där ett arkivs innehåll redovisas, vanligen systematiskt i serier och volymer.
Källa: www17.goteborg.se (offline)


För att se alla definitioner för 44, logga in!