www17.goteborg.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (44)

1

0   0

term


Beskrivning
Källa: www17.goteborg.se

2

0   0

akt


Sammanhållna handlingar i ett ärende.
Källa: www17.goteborg.se

3

0   0

allmän handling


Begreppet allmän handling definieras i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF). Allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad ho [..]
Källa: www17.goteborg.se

4

0   0

allmänna arkivschemat


Den förteckningsplan med fasta huvudavdelningar som används av alla myndigheter Allmänna arkivschemat (A-Ö). A    PROTOKOLL B     ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER C    DIARIER D    LIGGARE OCH REGISTER E     INKOMNA HANDLINGAR, KORRESPONDENS F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE G    RÄKENSKAPER H    STATISTIK J  [..]
Källa: www17.goteborg.se

5

0   0

ämnesordning


Arkivläggning efter ämne.
Källa: www17.goteborg.se

6

0   0

arkiv


Bestånd av handlingar som har tillkommit i en myndighets/enskilds verksamhet och som har arkiverats hos denna.
Källa: www17.goteborg.se

7

0   0

arkivbildare


Myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. Stora organisationer kan ibland indela verksamheten i flera arkivbildare. Dotterbolagen i en koncern utgör t.ex. ofta egna arkivbildare
Källa: www17.goteborg.se

8

0   0

arkivbildningsplan


Plan som styr arkivbildningen hos en arkivbildare och innehåller uppgifter om t.ex. databärare, seriebildning, arkivläggning och gallring. Detsamma som dokumenthanteringsplan.
Källa: www17.goteborg.se

9

0   0

arkivera


Tillföra arkivet handlingar.
Källa: www17.goteborg.se

10

0   0

arkivförteckning


Sökmedel där ett arkivs innehåll redovisas, vanligen systematiskt i serier och volymer.
Källa: www17.goteborg.se


För att se alla definitioner för 44, logga in!