Betyder Elcertifikat
Vad betyder Elcertifikat? Här finner du 13 definitioner av Elcertifikat. Du kan även lägga till betydelsen av Elcertifikat själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Ska öka efterfrågan på förnybara energikällor. Den som producerar förnybar el får ett elcertifikat för varje megawattimme el som produceras. Elcertifikaten säljs därefter till elleverantörer och vissa elanvändare som själva producerat eller importerat el, vilka är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning. [..]
Källa: energimyndigheten.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Elcertifikatsystemet bygger på att elproducenter av förnybar el får elcertifikat för den el som produceras. Varje MWh (megawattimme) ger ett certifikat. Försäljningen av certifikaten ska ge producenterna en intäkt för produktionen utöver intäkten från elförsäljningen.   Förnybar energi
Källa: wallenstam.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Med elmarknad avses den marknad som byggs upp av affärsrelationerna mellan de aktörer som är inblandade i produktion, leverans och konsumtion av elektricitet och där det råder konkurrens mellan aktöre [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Elcertifikat är ett marknadsbaserat stöd för utbyggnad av förnybar elproduktion (vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk) i Sverige. Elcertifikatsystemet är uppbyggt så att producenter av el från förnybara energikällor får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att [..]
Källa: jordbruksverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Elcertifikat är ett sorts "bevis" på att man använder förnybar (miljövänlig) el. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka den förnyelsebara elproduktionen. Målsättningen är att mängden el från förnyelsebara energikällor ska öka med 17 terawattimmar, eller knappt 25 procent, från 2002 till 2016.Systemet innebär att p [..]
Källa: ovikenergi.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Är ett marknadsbaserat stöd för utbyggnad av förnybar elproduktion (sol, vind, vatten och biobränsle). För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av stat [..]
Källa: energikunskap.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt el-handelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen
Källa: folkel.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


är ett system vars syfte är att göra det lönsammare med investeringar i förnybar elproduktion. För varje producerad MWh el från förnybara energikällor får producenten ett elcertifikat. Dessa är sedan [..]
Källa: caminomagasin.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Den som producerar el från förnybara källor (vind, sol, biobränslen) får ett elcertifikat för varje producerad megawatttimme [MWh] el. Det är obligatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljning av elcertifikat får elproducen [..]
Källa: nenet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Handelsbara certifikat som utfärdas för förnyelsebar elproduktion.
Källa: vattenfall.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Bidragssystem för produktion av förnybar energi. Handeln bygger på av myndigheterna bestämd efterfrågan på elcertifikat.
Källa: dineltest2.dinel.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


Elcertifikat är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.
Källa: booenergi.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elcertifikat


  Köp- och säljbara certifikat som erhålls vid produktion av förnybar el. För varje MWh producerad el i godkänd anläggning erhålls ett certifikat.
Källa: rabbalshedekraft.se (offline)

<< Ekodesigndirektivet Elcertifikatpris >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse