Betyder mutation
Vad betyder mutation? Här finner du 25 definitioner av mutation. Du kan även lägga till betydelsen av mutation själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


bestående, slumpmässig och ärftlig förändring i cellers genetiska material | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


bestående, slumpmässig och ärftlig förändring i cellers genetiska material | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Förändring i cellens genetiska material som är ärftlig på cellulär nivå. Förändringen kan ske spontant eller induceras av t.ex. UV-strålning eller virus.
Källa: fass.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Förändring i DNA. Förändringen kan ske i enstaka nukleotider som då byts ut, försvinner eller tillkommer. Detta kallas punktmutationer. Vid strukturella kromosomförändringar kan hela segment av DNA försvinna (deletion), uppstå i flera kopior (duplikation), kopieras och integreras på annan plats i genomet (insertion) och inverteras. Även delar från [..]
Källa: genteknik.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


, en bestående förändring i det genetiska materialet vilken kan överföras till kommande cellgenerationer.
Källa: ne.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


, detsamma som målbrott
Källa: ne.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


, musikterm för övergången i en melodi från ett hexakord till ett annat genom omtolkning av en viss tons funktion inom solmisationssystemet.
Källa: ne.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


en slumpmässig förändring av en gen. Kan liknas vid ett tryckfel vid kopieringen av DNA. En mutation kan se ut på olika sätt och få olika konsekvenser.
Källa: skk.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


bestående förändring i arvsanlagen som överförs till efterföljande generationer
Källa: anatomin.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Mutationer är förändringar i cellers genetiska material (oftast DNA, ibland RNA). Mutationer har flera olika orsaker, till exempel slumpmässiga kopieringsfel under celldelningen, strålning, inverkan a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


plötslig ärftlig förändring; kan bero på en strukturell kromosomförändring eller kemisk förändring i DNA.
Källa: daglindgren.upsc.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


En förändring i cellens arvsmassa, DNA. En mutation kan leda till att cellen dör, och har då inte någon större betydelse för människan, men kan också leda till förändringar i cellens funktion som kan ge upphov till cancer. Mutagen
Källa: gastrolab.net

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


förändring av arvsanlagen.
Källa: medicinskordbok.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


En mutation är en förändring i cellens arvsmassan.
Källa: breastfriends.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


ärftlig förändring som kan bero på felkopiering eller skador på arvsmassan.
Källa: norrskog.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


En plötslig, ärftlig förändring hos en växt. Positiva mutationer kan man renodla och på så sätt använda dem i förökning och förädling. Oftast är mutationer sterila och måste förökas vegetativt. [..]
Källa: blomsterlandet.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


varaktig förändring av arvsanlagen
Källa: handboken.medibas.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Förändring i DNA. Förändringen kan ske i enstaka nukleotider som då byts ut, försvinner eller tillkommer. Detta kallas punktmutationer. Vid strukturella kromosomförändringar kan hela segment av DNA försvinna (deletion), uppstå i flera kopior (duplikation), kopieras och integreras på annan plats i genomet (insertion) och inverteras. Även delar från [..]
Källa: nvb10.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Förändring i arvsanlagen.
Källa: ivawebb.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


slumpmässiga och ärftliga förändringar i en individs arvsanlag.
Källa: vontroil.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


förändring
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Anlag som har uppkommit spontant genom ändring av en gen. Ett muterat anlag kan antingen bli dominant eller recessivt. Mutationer är en del av det biologiska systemet.
Källa: iduntorpet.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


en slumpmässig förändring av en gen. Resultatet av en mutation beror på var i arvsmassan mutationen sker. Om mutationen sker i en könscell förs avvikelsen vidare till nästa generation. De flesta mutationer är till nackdel för individen men de fåtal som är gynnsamma möjliggör en biologisk utveckling och bidrar till den genetiska variationen [..]
Källa: ssbtk.eu

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mutation


Plötslig förändring i arvsmassan
Källa: katt.nu

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

mutation


Ärftlig förändring som plötsligt uppstår och inte beror på en omkombination av gener.
Källa: learnify.se

<< reglering Bau >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse