Betyder validitet
Vad betyder validitet? Här finner du 16 definitioner av validitet. Du kan även lägga till betydelsen av validitet själv

1

3   0

validitet


mått på hur väl man mäter det man vill mäta d.v.s. hur väl syfte och resultat stämmer överens. En hög validitet innebär en hög frånvaro av systematiska mätfel.
Källa: mms.se

2

2   0

validitet


tillförlitligheten hos en metod, t ex en diagnostisk procedur. I vidare mening: egenskaper hos en undersökning. Intern validitet avser tillförlitligheten hos en undersöknings resultat, medan extern validitet gäller i vilken grad undersökningens resultat har bredare giltighet, t ex kan förmodas gälla alla personer med en viss sjukdom.
Källa: sbu.se

3

2   0

validitet


I vilken utsträckning vi mäter det vi avser att mäta. Se även begreppsvaliditet, extern validitet, intern validitet, statistisk validitet, deskriptiv validitet.
Källa: socialstyrelsen.se

4

1   0

validitet


Validitet kan generellt sägas vara att man verkligen mäter det man vill mäta. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen. Ett nä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

1   0

validitet


tillförlitlighet.
Källa: medicinskordbok.se

6

1   0

validitet


en undersöknings giltighet, ger undersökningen korrekta svar på det den ska undersöka?
Källa: handboken.medibas.se

7

1   0

validitet


  Gyldighet, rettsgyldighet.
Källa: helsenett.no

8

1   0

validitet


Ett mått på hur väl undersökningen verkligen mäter vad den avser att mäta, dvs mäter man rätt saker.
Källa: the-art-of-planning.se

9

1   0

validitet


Om undersökningen verkligen mäter det man avser att den ska mäta.
Källa: lyckblom.se

10

1   0

validitet


giltighet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

1   0

validitet


Ett språktest eller andra utvärderingsverktyg med hög validitet mäter vad det avser att mäta. Ett bra test eftersträvar en hög validitet men kan aldrig vara helt tillförlitligt.
Källa: linguanet-worldwide.org

12

1   0

validitet


  Gyldighet, rettsgyldighet.
Källa: helsenett.no

13

1   0

validitet


Rättsgiltighet, gällande kraft. Begreppet används också i en annan betydelse i samband med tester och andra undersökningar.
Källa: alltomjuridik.se

14

2   2

validitet


Att du har undersökt det du ska. Skilj på reliabilitet och validitet.
Källa: paloma.se

15

1   2

validitet


Om undersökningen verkligen mäter det man avser att den ska mäta. Är av avgörande betydelse för om och hur man kan tolka och använda en undersökning.
Källa: bosonsbyra.se

16

1   2

validitet


Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Det kan verka självklart men det är inte alltid så lätt att uppnå hög validitet. Om man mäter fötterna på ett stort antal individer för att mäta hur snabbt de springer kan undersökningen ha en utmärkt reliabilitet. Om mätinstrumenten är perfekta har man i slut [..]
Källa: alstra.se

Lägg till betydelsen av validitet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< uppföljning öppetarbetslösa >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse