Betyder genus
Vad betyder genus? Här finner du 47 definitioner av genus. Du kan även lägga till betydelsen av genus själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser på basis av deras benägenhet att dela ut kongruens till sina dependenter | : | synonym för släkte | könsroll; kön, socialt kön (översä [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


(lingvistik) genus | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är ett begrepp som används för att beteckna det socialt och kulturellt konstruerade könet. Genus och genuskonstruktioner är inte statiska utan förändras över tid och rum.
Källa: lansstyrelsen.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är det tänkta sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och manlighet i samhället. Genus har alltså inget att göra med det biologiska könet.
Källa: do.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Termen genus (av latin, ‘härkomst’, ‘släkt’, ‘stam’, ‘kön’, ‘art’, ‘slag’) används inom genusforskningen som benämning på:
Källa: genus.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Med det menas de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhället om vad som är kvinnligt och ma [..]
Källa: jamstalldskola.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus kan ordet syfta på: Genus – i biologisk systematik en grupp inom en familj, se släkte Genus (könsbegrepp) – ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala betee [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är inom språkvetenskapen en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser med utgångspunkt från deras inverkan på böjningen av artiklar, adjektiv och verb. Exempelvis ett rött [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är inom språkvetenskapen en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser med utgångspunkt från deras inverkan på böjningen av artiklar, adjektiv och verb. Exempelvis ett rött [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Nationella sekretariatet för genusforskning, nationellt informationscentrum för genusvetenskap vid Göteborgs universitet, invigt den 2 september 1998. Föreståndare sedan den 1 september 2009 är Kersti [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus kan ordet syfta på: Genus – i biologisk systematik en grupp inom en familj, se släkte Genus (könsbegrepp) – ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala betee [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus kan ordet syfta på: Genus – i biologisk systematik en grupp inom en familj, se släkte Genus (könsbegrepp) – ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala betee [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus (engelska gender) är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Ordet genus är latin för sort eller släkte. Inom feminismen började ordet genus a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är ett begrepp inom topologin i den moderna matematiken.
Källa: sv.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus (genera, ['ge:nera], i plural) är ett latinskt ord som betyder 'kön', 'slag' och 'sort'.
Källa: sv.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus kan ordet syfta på: Genus – i biologisk systematik en grupp inom en familj, se släkte Genus (könsbegrepp) – ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala betee [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Planeringsfrågor kan studeras utifrån ett genusperspektiv, hur män och kvinnor upplever och utnyttjar bostadsområden och städers funktioner. Män och kvinnor tenderar att ha olika rörelsemönster vilket [..]
Källa: urbanutveckling.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En annan term för 'aspekt'.
Källa: neogames.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är ett begrepp som i genusteori och genusforskning används för att fokusera konstruktioner av, och relationer mellan, kvinnor och män, och vanligtvis hur dessa relaterar till makt i någon mening [..]
Källa: opoponax.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


kön.
Källa: medicinskordbok.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En persons sociala kön, vilket betyder hur vi av samhället formas för att vara exempelvis kvinnor på ett visst sätt. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat, vilket innebär att vi [..]
Källa: liquid-linkoping.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


  Genus är namnet på det sociala och kulturella könet. Den form samhället och kontexten har tagit fram och vi förväntas låta oss stöpas i. Genus är samhällets regelbok för kön och precis som i fotboll [..]
Källa: mediasmart.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


typ av kategori för indelning av substantiv efter böjning. Nutida svenska brukar för enkelhets skull bara räkna med två genus: reale (apelsin, banan, citron) och neutrum (dragspel, element, fodral). [..]
Källa: linusganman.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett analytiskt begrepp som främst används inom vetenskap och forskning. Det betecknar socialt och kulturellt kön, det vill säga egenskaper och förmågor som vårt samhälle knyter till kvinnor respektive män. Vad vi uppfattar som kvinnligt och manligt förändras och omskapas över tid. Genus handlar inte om det individuella subjektets könsidentitet utan [..]
Källa: regiongavleborg.se (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppss [..]
Källa: patalom6.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


synonymt med socialt kön, används bla. inom beteendevetenskap i studier om hur könsroller formas
Källa: queerfem.se (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Vårt sociala kön. Det vill säga hur vi själva uttrycker kön och vad vår omgivning läser in av detta. Genus är således den sociala konstruktionen av kön och har inget med biologiskt kön att göra. [..]
Källa: rattighetscenter.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


hänvisar till begrepp som maskulin och feminin och vad dessa betyder för oss. Ett genusperspektiv innebär att man tittar på hur män respektive kvinnor formas som grupper av vår kultur.
Källa: regnbagsankan.fi (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En persons sociala kön. Begreppet används för att beskriva de kulturella och sociala förväntningar som finns på kvinnor och män.
Källa: lasupp.nu (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ordklass substantiv ● en språklig indelningskategori som i de flesta språk usprungligen bygger på kön hos företeelser som betecknas med substantiv (och som i svenskan yttrar sig i olika böjning hos su [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är ett begrepp som används för att beteckna det socialt och kulturellt konstruerade könet. Genus förändras över tid och är olika i olika kulturer. Man brukar skilja mellan genus och kön (som är [..]
Källa: jonkoping.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Även kallat socialt- eller kulturellt kön, hänvisar till begrepp som maskulin och feminin och vad vi lägger i dessa begrepp. Det betecknar den könsroll en person intar i samhället eller det kön en person uppfattas som av omgivningen.
Källa: saralund.se (offline)

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


eller kulturellt kön (könsuttryck) - betecknar den roll du intar i samhället eller det kön omgivningen uppfattar att du tillhör.
Källa: saralund.se (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett ord som syftar på det sociala könet (hur vi reproducerar kön i samhället). Det handlar t.ex. om hur vi skapar normer för kvinnligt och manligt i vår vardag genom val av kläder, yrken, kroppsspråk, intressen osv. Genus utformas genom historiska, kulturella och sociala sammanhang. Vad som anses vara manligt respektive kvinnligt är något som ständ [..]
Källa: normkritikern.tumblr.com (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Termen genus är ett socialt konstruerat klassifikationssystem som delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och som förknippar dessa [..]
Källa: jamstall.nu (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala [..]
Källa: euroquality.se

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att förändra.
Källa: liu.se (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett begrepp som avser de sociala skillnaderna mellan kvinnor och män, i motsats till de biologiska. Dess skillnader är inlärda, förändras över tiden och uppvisar stora variationer såväl inom som mellan kulturer.
Källa: w2t.se (offline)

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett akademiskt begrepp som används som beskrivning av och teoribildning om kön och könsroller.
Källa: hbt.ifokus.se

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Ett begrepp som försöker beskriva och urskilja vad som formar mäns och kvinnors sociala beteende. Det är socialt och kulturellt skapat och vilket gör att villkoren för genus förändras över tid. ”Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan b [..]
Källa: skogssverige.se (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Genus är ett analytiskt begrepp som främst används inom vetenskap och forskning. Det betecknar socialt och kulturellt kön, det vill säga egenskaper och förmågor som vårt samhälle knyter till kvinnor respektive män. Det vi uppfattar som kvinnligt respektive manligt förändras och omskapas över tid. Genus handlar inte om det individuella subjektets kö [..]
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


kön
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Om könet hos en person bestäms av biologin, så är genus bestämt av kulturella och sociala faktorer. Vissa hävdar att även genus är bestämt av biologin, men det är något som marxister har argumenterat [..]
Källa: arbetarmakt.com

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. Är en beskrivning och teoribildning om könsidentifikation.
Källa: hbts.se (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


betyder ”kön” eller ”sort/typ” på latin. Frågor om genus
Källa: gayfilmer.wordpress.com

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. Är en beskrivning och teoribildning om könsrollen.
Källa: charlieftm.blogg.se (offline)

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


Uppfattningen att kvinnligt och manligt i stor utsträckning är sociala konstruktioner. Jmfr begreppet kön som sorterar individer i enlighet med deras biologiska skillnader.
Källa: sakerhetspolitik.se (offline)

<< bestämd form sexus >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse